AISB 2018 Convention

  The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation for Behaviour (AISB) is soliciting proposals for symposia to be held at the AISB 2018 convention.The longest running convention on Artificial Intelligence, A...


Read More...

AISB Wired Health

    AISB and WIRED events have partnered to bring together inspirational high-profile speakers. Join hundreds of healthcare, pharmaceutical and technology influencers and leaders at the 4th Annual WIRED Health event, taking pl...


Read More...

Hugh Gene Loebner

  The AISB were sad to learn last week of the passing of philanthropist and inventor Hugh Gene Loebner PhD, who died peacefully in his home in New York at the age of 74.  Hugh was founder and sponsor of The Loebner Prize, an an...


Read More...

Harold Cohen

Harold Cohen, tireless computer art pioneer dies at 87   Harold Cohen at the Tate (1983) Aaron image in background   Harold Cohen died at 87 in his studio on 27th April 2016 in Encintias California, USA.The first time I hear...


Read More...

Dancing with Pixies?...

At TEDx Tottenham, London Mark Bishop (the former chair of the Society) demonstrates that if the ongoing EU flagship science project - the 1.6 billion dollar "Human Brain Project” - ultimately succeeds in understanding all as...


Read More...

Computerised Minds. ...

A video sponsored by the society discusses Searle's Chinese Room Argument (CRA) and the heated debates surrounding it. In this video, which is accessible to the general public and those with interest in AI, Olly's Philosophy Tube ...


Read More...

Connection Science

All individual members of The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour have a personal subscription to the Taylor Francis journal Connection Science as part of their membership. How to Acce...


Read More...
0123456

Notice

AISB opportunities Bulletin Item

Associate Professorship in Philosophy of Mind, Bergen, NORWAY


Universitetet i Bergen
FOF - Institutt for filosofi og frstesemester

Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent 
forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks 
fakultet. Vi held til midt i hjartet av Bergen og har rter tilbake til 
grunnlegginga av Bergens Museum i 1825. Det viktigaste bidraget vrt til 
samfunnet er framifr grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg breidd.

Frsteamanuensis i filosofi (sinnsfilosofi eller sprkfilosofi)

Ved Institutt for filosofi og frstesemesterstudium er det ledig fast stilling 
som frsteamanuensis i sinnsfilosofi eller sprkfilosofi fr 01.08.2013.

Kvalifikasjonskrav

Skjarar m ha generell forskingskompetanse i filosofi med norsk doktorgrad 
eller tilsvarande. Dei m ha forskingskompetanse innan sinnfilosofi eller 
sprkfilosofi, i tillegg er det nskjeleg med spesialkompetanse i ytterlegare 
ein filosofisk disiplin.

Aktuelle skjarar m vere aktive forskarar med publikasjonar p hgt 
internasjonalt niv.

Dei m ha tilstrekkeleg brei fagleg kompetanse til kunne undervise og 
rettleie innanfor fleire ulike emne p ulike fagtrinn og ogs innanfor omrde 
der dei ikkje har spesialkompetanse.

Evne til og erfaring fr fagleg miljbygging, kontaktskapande verksemd og 
etablering av forskarnettverk bde lokalt, nasjonalt og internasjonalt, samt 
evne til og erfaring fr innhenting av ekstern finansiering vil bli vektlagt.

Den som vert tilsett, m ha pedagogisk basisutdanning. Skjarar som ikkje 
fyller dette kravet ved tilsetjing, fr tilbod om opplring og m dokumentere 
at utdanninga er fullfrt innan eitt r etter dato for tilsetjing. Fristen er 
to r for den som ved tilsetjing ikkje meistrer eit skandinavisk sprk.

Om stillinga

Undervisningssprket er norsk. Det blir kravd at den som vert tilsett kan 
undervise p norsk eller eit anna skandinavisk sprk seinast innan to r etter 
tilsetjing. Den tilsette vil f tilbod om norskkurs i desse hva.

Tilsetjing i stillinga krev at ein har sin daglege arbeidsplass ved 
Universitetet i Bergen, og flgjer dei retningslinene som til kvar tid gjeld 
for stillinga.

Delar av undervisningsplikta vil omfatte undervisning ved examen philosophicum.

Ln

Ln etter lnssteg 57 (kode 1011/LR24) i statens regulativ, for tida kr. 468 
400 per r. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For 
srskilt kvalifiserte skjarar kan det verte aktuelt vurdere hgare ln. Det 
vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.

Andre opplysningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein f ved vende seg til 
instituttstyrar Reidar K. Lie p telefon 55 58 94 37 eller e-post 
Reidar.Lie@fof.uib.no.

Kvinner vert spesielt oppmoda om skje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire 
skjarar har tilnrma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjnnskvotering i 
Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte flgde.

Den statlege arbeidsstyrken skal i strst mogleg grad spegle mangfaldet i 
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk ml f ei balansert alders- og 
kjnnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar 
med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om skje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar prinsippet om meirinnsyn ved tilsetjing i 
vitskaplege stillingar. Opplysningar om skjaren kan verte gjort offentlege 
sjlv om skjaren har oppmoda om ikkje bli frt p skjarlista. Dersom 
oppmodinga ikkje blir teken til flgje skal skjaren varslast om dette.

Slik skjer du stillinga

Sknad skal sendast elektronisk via link p denne sida ?SK P JOBBEN?. 
Sknaden skal innehalde ei kort utgreiing om skjaren sine undervisnings- og 
forskingsinteresser og motivasjonen for skje stillinga.

Dette m flgje sknaden:

   Sknadsbrev
   Samandrag av ph.d.-avhandlinga, inntil 3 sider
   Skanna versjon av originale eller attesterte kopiar av alle vitneml fr 
universitet/hgskular
   Kommentert publikasjonsliste
   Namn og kontaktinformasjon p tre referansepersonar
   Dokumentasjon av og informasjon om pedagogisk innsats og kvalifikasjonar

Vedlegga kan vere i Word- eller pdf-format.

Merk: Det skal sendast inntil 5 vitskaplege publikasjonar eller upubliserte 
manuskript (inkl. doktoravhandlinga), med liste over desse (i alt 3 eksemplar, 
ferdig sortert i 3 bunkar) til: Universitetet i Bergen, Institutt for filosofi 
og frstesemesterstudium, Postboks 7805, 5020 Bergen.

Skjarar m gje opp dei arbeida eller delar av arbeida som det skal leggjast 
srleg vekt p ved vurderinga.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til prvefrelesing og intervju.

Sknadsfrist: 23.02.2013

Sknaden skal merkast: 13/541