Harold Cohen

Harold Cohen, tireless computer art pioneer dies at 87   Harold Cohen at the Tate (1983) Aaron image in background   Harold Cohen died at 87 in his studio on 27th April 2016 in Encintias California, USA.The first time I hear...


Read More...

Dancing with Pixies?...

At TEDx Tottenham, London Mark Bishop (the former chair of the Society) demonstrates that if the ongoing EU flagship science project - the 1.6 billion dollar "Human Brain Project” - ultimately succeeds in understanding all as...


Read More...

Computerised Minds. ...

A video sponsored by the society discusses Searle's Chinese Room Argument (CRA) and the heated debates surrounding it. In this video, which is accessible to the general public and those with interest in AI, Olly's Philosophy Tube ...


Read More...

Erden in AI roundtab...

On Friday 4th September, philosopher and AISB member Dr Yasemin J Erden, participated in an AI roundtable at Second Home, hosted by Index Ventures and SwiftKey.   Joining her on the panel were colleagues from academia and indu...


Read More...

AISB Convention 2016

The AISB Convention is an annual conference covering the range of AI and Cognitive Science, organised by the Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour. The 2016 Convention will be held at the Uni...


Read More...

Bishop and AI news

Stephen Hawking thinks computers may surpass human intelligence and take over the world. This view is based on the ideology that all aspects of human mentality will eventually be realised by a program running on a suitable compu...


Read More...

Connection Science

All individual members of The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour have a personal subscription to the Taylor Francis journal Connection Science as part of their membership. How to Acce...


Read More...

Al-Rifaie on BBC

AISB Committee member and Research Fellow at Goldsmiths, University of London, Dr Mohammad Majid al-Rifaie was interviewed by the BBC (in Farsi) along with his colleague Mohammad Ali Javaheri Javid on the 6 November 2014. He was a...


Read More...

AISB YouTube Channel

The AISB has launched a YouTube channel: http://www.youtube.com/user/AISBTube (http://www.youtube.com/user/AISBTube). The channel currently holds a number of videos from the AISB 2010 Convention. Videos include the AISB round t...


Read More...
012345678

Notice

AISB opportunities Bulletin Item

Postdoctoral position in philosophy, Bergen, NORWAY

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=94101

A 3 or 4 year postdoctoral fellowship (depending on whether the applicant 
wishes to add 1 year of teaching to 3 years of research) is available at 
the University of Bergen:

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=94101

Note that hard-copies of scientific works are required, so one cannot 
apply to this position at the very last minute.

Universitetet i Bergen
FOF - Institutt for filosofi og frstesemester

Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent 
forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved 
seks fakultet. Vi held til midt i hjartet av Bergen og har rter tilbake 
til grunnlegginga av Bergens Museum i 1825. Det viktigaste bidraget vrt 
til samfunnet er framifr grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg 
breidd.

Postdoktor i filosofi

Ved Institutt for filosofi og frstesemesterstudium er det ledig ei 
trerig stilling som postdoktor med tilsetjing tidlegast fr 1. januar 
2014. Det kan bli aktuelt leggje inn eit fjerde pliktarbeidsr i 
stillinga dersom den som blir tilsett sjlv er interessert i ei slik 
lysing. Dette vert avtalt med instituttet ved tilsetjing.

Om stillinga

Skjaren sitt forskingsprosjekt m ha tilknyting til forskingsmilj eller 
forskingsgrupper ved Institutt for filosofi og frstesemesterstudium. 
Instituttet har ei rekkje forskingsomrde som i sum dekkjer dei fleste 
omrda innanfor filosofifaget. Nrare informasjon kan ein finne her:

http://www.uib.no/fof/25605/forskningsomr%c3%a5der-ved-fof

Dersom pliktarbeid (inntil eit rsverk) blir lagt inn i stillinga, vil 
dette i all hovudsak bli undervisning, rettleiing og evalueringsarbeid 
knytt til instituttet sitt Examen philosophicum-tilbod.

Tilsetjing i stillinga krev at ein har sin daglege arbeidsplass ved 
Universitetet i Bergen og elles rettar seg etter dei retningslinene som 
til kvar tid gjeld for stillinga.

Kvalifikasjonskrav

Skjarar m ha oppndd norsk doktorgrad i filosofi eller tilsvarande 
utanlandsk utdanning. Det er mogeleg skje stillinga utan ha 
disputert, men det er eit krav at doktoravhandlinga er levert til 
bedmming innan sknadsfristen. Avhandlinga m vere godkjend fr 
tilsetjing kan skje.

Fagleg kvalitet vil vere hovudkriteriet nr ein rangerer og innstiller 
skjarane. Dersom desse er p eit tilnrma likt niv, kan instituttet sine 
faglege behov bli avgjerande ved innstillinga av skjarane.

Ln

Ln etter lnssteg 57 (kode 1352/LR24) i statens lnsregulativ, p.t. 
473.100 kr. per r. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 
stillinga.

Fr bruttolna vert det trekt 2 % til plagt medlemsskap i Statens 
pensjonskasse.

Andre opplysningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein f ved vende seg til 
instituttleiar Reidar K. Lie p tlf. 55 58 94 37 eller e-post: 
Reidar.Lie@fof.uib.no.

Kvinner vert spesielt oppmoda om skje. Dersom dei sakkunnige finn at 
fleire skjarar har tilnrma like kvalifikasjonar, vil reglane om 
kjnnskvotering i personalreglementet for vitskapelege stillingar verte 
flgde.

Den statlege arbeidsstyrken skal i strst mogleg grad spegle mangfaldet i 
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk ml f ei balansert 
alders- og kjnnssamansetjing og rekruttere personar med 
innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppmoda om 
skje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege 
stillingar. Opplysningar om skjaren kan verte gjort offentlege sjlv om 
skjaren har oppmoda om ikkje bli frt p skjarlista. Dersom oppmodinga 
ikkje vert teken til flgje, skal skjaren varslast om dette.

Slik skjer du stillinga

Sknaden skal sendast elektronisk via link p denne sida SK P JOBBEN. 
Skjarane skal nytte det elektroniske CV-skjemaet som ein finn der. I 
tillegg m dette flgje sknaden:

   Prosjektomtale (inntil 5 sider)
   Framdriftsplan for prosjektet
   Litteraturliste for prosjektomtalen
   Eit kort samandrag av doktoravhandlinga (inntil 5 sider)
   Vitneml fr universitet/hgskole som dokumenterer relevant utdanning 
for sknaden   (skanna versjon)
   Liste over vitskapelege arbeid
   Representative vitskapelege arbeid, inntil 5.

Vedlegga kan vere i Word- eller pdf-format.

Dei vitskapelege arbeida, inkludert liste over desse, (alt i 3 eksemplar) 
skal sendast per post til Universitetet i Bergen, Institutt for filosofi 
og frstesemesterstudium, Postboks 7805, 5020 Bergen.

Dei vedlagte vitskapelege arbeida og vitneml m vere p eit skandinavisk 
sprk eller engelsk. Vitskapelege arbeid og omsetjingar av vitneml og 
vitskapelege arbeid m vere fakultetet i hende innan sknadsfristen

Dei best kvalifiserte skjarane vil bli kalla inn til intervju fr 
innstilling om tilsetjing blir gjort. Det kan og bli aktuelt med ei 
prvefrelesing.

Sknadsfrist: 29.06.2013
Sknaden skal merkast: 13/5466